Tag Archives: باربری

باربری خوب چه ویژگی هایی دارد

باربری خوب باربری هست که دارای سال ها سابقه خوب باشد ، باربری فوق باید دارای مجوز باشد ، باربری باید تحت بیمه باشد ، پرسنل باید دارای تاییدیه سلامت روحی و جسمی باشد .

پرسنل باید ورزیده باشند .

خاورها باید پوشیده و مدل بالا باشند ، قیمت ها باید مناسب باشد ، پرسنل و مدیریت دلسوز باشند .

سریع و خوش قول باشند

و …